Nye regler for Airbnb utleie fra 2020

11.09.2019 00:00
 
Fra 1. januar 2020 ble det nye regler for Airbnb utleie, som følge av endringer i eierseksjonsloven. 
Eierseksjonsloven regulerer korttidsutleie av selveierleiligheter. 
 
Her finner du de nye Airbnb reglene, enkelt fortalt.
 
 
Les også: 
 
 

Airbnb regler for deg med selveierleilighet

  • Normalt korttidsutleie i opp til 90 døgn per år
  • Du kan fremdeles leie ut deler av boligen din ubegrenset
 
De nye reglene for Airbnb utleie medfører at du fra 1. januar 2020 kunne leie ut hele din eierseksjon i opptil 90 døgn, med mindre styret i ditt sameie har vedtatt særlige innstramminger eller utvidelser (Lovens grense på 90 døgn kan fravikes i vedtektene, og kan settes til mellom 60 og 120 døgn. 
 
En slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Sameiet kan altså med to tredjedelers flertall vedta en mer restriktiv eller liberal praksis for korttidsutleie enn lovens ordning.)
 
Disse 90 døgnene gjelder for korttidsutleie kortere enn 30 døgn sammenhengende.
 
Du kan fremdeles leie ut deler av boligen din, for eksempel et gjesterom eller en halvdel av boligen. På slik type utleie innføres ingen begrensninger. 
 
 

Airbnb regler for som eier en borettslagsleilighet

  • Normalt korttidsleie i opp til 30 døgn per år
 
I motsetning til eierseksjonsloven, bygger borettslagsloven på et grunnleggende prinsipp om at andelseieren selv skal bo i boligen. Det er derfor mindre rom for å drive med korttidsutleie av borettslagsleiligheter. Det er likevel vedtatt å modernisere reglene i borettslagsloven noe, ved å gi andelseieren en begrenset adgang til å låne bort eller leie ut boligen sin i en kortere periode.
 
Når lovendringen trer i kraft, vil andelseieren kunne overlate bruken av hele boligen til andre i opptil 30 døgn i løpet av året. Det kan ikke fastsettes en høyere grense i vedtektene.
 
 
Samleside: Airbnb forsikring
 

Skatteregler Airbnb utleie

Husk at Airbnb leieinntekter skal skattes av. 
 
Leier du ut hele eller deler av boligen du selv bor i, for under 30 dager av gangen, må du skatte om inntekten totalt blir over 10.000 kroner i løpet av året. Skatten er på 23%, av 85% av beløpet etter de skattefrie 10.000 kronene.
 
 
Disclaimer: Reglene kan endre seg raskt, og Oslo korrtidsleie tar ikke ansvar for feil i artikkelen. Er du usikker på hvilke regler som gjelder, kontakt skatteetaten. Stikkord: Airbnb utleie. Airbnb regler for utleie. Nye regler for Airbnb utleie